Salgs- og leveringsbetingelser for Nimand A/S.

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, leverancer og servicekontrakter med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser

Alle priser er i enten DKK eller EURO og eksklusiv moms.

3. Betaling og ejendomsforbehold

Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav som Nimand A/S ikke har anerkendt.

Betaler køber senere end aftalt, er Nimand A/S berettiget til at opkræve morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er aftalt til 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Der vil ved udsendelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100,00 med tillæg af moms pr. rykker.

Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter, gebyrer og omkostninger, derefter på hovedstolen.

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Nimand A/S, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt. Køber er forpligtet til at holde det købte behørigt forsikret og indsætte sælger som sikret i forsikringspolicen, indtil hele købesummen er betalt. I tilfælde af købers misligholdelse kan Nimand A/S tage det solgte tilbage i overensstemmelse med kreditaftalelovens bestemmelser herom.

4. Levering

Levering sker ab lager Nimand A/S adresse.

Nimand A/S fralægger sig derfor ethvert erstatningsansvar for varer der går tabt i forsendelsen til Kunden eller beskadiges undervejs.

Udføres opgaven eller sker leverancen til kunden med montør beregnes kr. 5,62 pr. kilometer.

Tekniker servicestime og køretid, kr. 890,00 aften og weekend tillæg 50% og søndag og helligdags tillæg 100%  

Leveringsomkostningerne, porto og forsikring, tillægges alle leverancer fra Nimand A/S medmindre andet er aftalt.

Leveringstider er, medmindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor Nimand A/S er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

Nimand A/S vælger leveringsform med mindre andet er aftalt mellem parterne.

5. Bestillingsfejl

Varer tages generelt ikke retur.

Efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage. Ordrer på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur. Nimand A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog min. kr. 150,00. Godkendte returnerede varer krediteres til gældende dagspriser.

6. Produktinformationer

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for Nimand A/S.

Såfremt Nimand A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

7. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehave- res immaterielle rettigheder og Nimand A/S er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

8. Fejl og mangler

Nimand A/S er ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, og som viser sig inden et år fra den dag, levering fandt sted. For dele, der er udskiftet eller repareret, er perioden dog tre måneder. 

Køber er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give Nimand A/S skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden Nimand A/S skriftlige samtykke, fritages Nimand A/S for enhver forpligtelse. 

Køber er for egen regning pligtig til selv, og på eget ansvar, at sørge for at købt, elektronisk udstyr, tilkobles forsyningsspænding med jordforbindelse og med maksimal overgangsmodstand på 10 ohm til jord. Nimand A/S fremhæver, at dette arbejde skal udføres af autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med stærkstrømslovgivningen med dertil hørende bekendtgørelser herom.

Køber er for egen regning pligtig til selv, og på eget ansvar, at sørge for at købt, drikkevareudstyr, tilkobles vandforsying med et vandtryk- og vandmængde som udstyret kræver jf. udstyrsspecifikationer. Nimand A/S understreger, at dette arbejde skal udføres af autoriseret VVS  installatør og i overensstemmelse med vand-, varme- og kloak lovgivningen med dertil hørende bekendtgørelser herom.

Køber er for egen regning og risiko selv ansvarlig for, at det købte udstyr vedligeholdes efter de vedligeholdelses- og rengøringsvejledninger der er offentligt tilgængelig omkring udstyret på Nimand A/S hjemmeside, således udstyret til stadighed overholder levnedsmiddelkontrollens regler og vejledninger.

Køber er for egen regning og risiko ansvarlig for, at udstyret til stadighed kan godkendes af levnedsmiddelkontrollen fsv. angår FKM (Fødevare Kontakt Materiale). Nimand A/S fraskriver sig alle henseender enhver forpligtigelse, hvis der ikke bruges FKM godkendte- reservedele og rengøringsprodukter i- eller til udstyret.

Nimand A/S leverer og anviser kun FKM godkendte produkter til fødevareprodu-cerende maskiner.

Nimand A/S kan efter modtagelsen af en eventuel reklamation, bede køber returnere den angiveligt mangelfulde vare for købers regning og risiko til Nimand A/S i original emballage. Nimand A/S forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del.

Nimand A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer Nimand A/S, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt testtid. Prisen for dette er kr. 390,00 pr. påbegyndt halve time.

Nimand A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen ved reparation, foretage omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere køber produktet til gældende dagspris på reklamationstidspunktet.

9. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Nimand A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

Nimand A/S's  erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Nimand A/S hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab.

Nimand A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Nimand A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld (force majeure):

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Nimand A/S opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

10. Produktansvar

Nimand A/S er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7/6 1989 om produktansvar.

For tingskade er Nimand A/S alene ansvarlig, såfremt det påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Nimand A/S eller andre som Nimand A/S har ansvaret for.

Ansvaret for erhvervstingskade er begrænset til max. kr. 10.000.000,00.

Nimand A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

I det omfang Nimand A/S overfor tredjemand måtte blive pålagt produktansvar, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælger i det foregående har begrænset sit ansvar.

11. Transport af rettigheder og pligter

Nimand A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

12. Tvister

Enhver tvist mellem Nimand A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Aalborg Byret/Vestre Landsret som aftalt værneting, jf. retsplejelovens § 245, hvad enten sagen anlægges af Nimand A/S mod køber eller af køber mod Nimand A/S.

13. Kortgebyr på webshop

Nimand A/S pålægger kortgebyr for alle handler foretaget gennem webshop med danske og udenlandske kreditkort. Gebyrer er bestemt af listepriser angivet af Nets (tidl. PBS).

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

© 25. november 2021. Nimand A/S.